Normes i Sancions

Les regles de joc seran les mateixes de la Federació Catalana de Futbol - Comitè Futbol Sala i la FIFA : http://www.lnfs.es/laliga/normas

Principals:

• Tant el fora de banda com el corner es treuen amb el peu.
• No es pot fer gol directe quan es treu de banda, sí de córner.
• Es pot fer gol directe quan es treu de sortida.
• El porter quan saca pot passar de mig camp tant amb la mà com amb el peu. Però amb la mà no pot fer gol. Fins a Infantil, no pot sacar i passar de mig camp.
• En camp propi, el porter només pot rebre una vegada la pilota si prové dels seus companys. Només podrà tornar-la a tocar si ell es situa en camp contrari.
• Si el porter rep la pilota d’un company només la pot tocar amb el peu.
• El porter nomes pot tenir la pilota en el seu camp 4 segons.

Modificacions de les regles de la FCF Futbol Sala:

• Podrà jugar qualsevol jugador que arribi abans de començar la segona part.
• Es podrà començar un partit amb un mínim de  4 jugadors.
• Es donarà per acabat i pèrdua del partit per 6 a 0, quan un equip quedi amb tres o menys jugadors. Igualment si no es  presenta a jugar.


COINCIDÈNCIA DE COLORS

Si en un partit hi ha coincidència de colors o els colors de les samarretes puguin portar a possibles confusions i l’àrbitre demani un canvi de samarretes, l’organització posarà  a disposició dels equips, petos. Mitjançant un sorteig es decidirà quin equip se’ls haurà de posar.


DURADA DELS PARTITS

Es permetrà un retard màxim de 5 minuts respecta a l’horari senyalat per l’organització, passat aquest temps, a l’equip no presentat, se'l donarà com a perdedor.
Cada partit consisteix en dues parts, a temps corregut, l’únic que tindrà potestat per aturar el cronòmetre serà l’àrbitre sota el seu criteri, amb un descans de 5 minuts i la possibilitat de sol·licitar un temps mort d’un minut per part, per cada equip, aquest temps mort sempre serà amb aturada del cronòmetre.          
Durada del partit: Els partits duraran 20 minuts per part i 5 de descans en sèniors
tant masculins com femenins, alevins i infantils.  En prebenjamí-benjami seran 15 per part i 5 de descans.
Les semifinals i finals, es jugaran a 25 minuts per part des d'aleví a sènior i a 20 minuts per part en benjamins.


RESOLUCIÓ D’EMPAT EN LA CLASSIFICACIÓ

A punts en la classificació de la primera i segona fase. Se seguirà el següent ordre de classificació, fins a tenir un desempat:

1      Si l’empat és entre 2 equips: Quedarà per davant, l’equip que tingui gol-average favorable dels enfrontaments entre ells.
2   Si l’empat persisteix o és entre més de 2 equips: És resoldrà per coeficient del gol average general. El coeficient, es calcula per GOLS A FAVOR dividit per GOLS EN CONTRA en tots els partits de grup de la mateixa fase.
3      Si persistís l’empat: És resoldria per sorteig, tirant una moneda al aire.


Resolució d’empat entre equips DURANT UN PARTIT, en fase final:

1)   Per als partits per la classificació del 3er. lloc en avall, desprès del temps reglamentari del partit  es passarà, directament, a tanda de 3 penals.
2)   Per als partits de Semifinals i Finals, es jugarà una prorroga de dues parts de 3 minuts cada una, sense descans, que serà considerada com a continuació del partit. De continuar l’empat es passarà a tanda de 3 penals.


Tanda de penals:

La primera tanda serà de 3 penals per equip, llançat de forma alternativa per jugadors que s’hagin inscrit a l’acte del partit.
En cas de persistir l’empat, es procedirà a una segona tanda d’un penal alternatiu per equip, llançat per jugadors que s’hagin inscrit a l’acte de partit i que no hagin xutat en un penal anterior, fins esgotar tots els jugadors inscrits a l’acta, a partir d’aquest moment podran tornar a començar a tirar penals en l’ordre que ho desitgin, sempre que no repeteixin dins d’aquesta tanda.


ACCEPTACIÓ NORMES DE FUNCIONAMENT

La inscripció al torneig suposa la total acceptació de les presents Normes, així com que el Comitè Organitzador es reservi el dret d’admissió d’equips o jugadors, i l’alteració o  modificació de qualsevol punt que cregui convenient de les presents Normes, en aquest cas només s’acceptarà l’aplicació de la ultima edició publicada i que serà citada en el blog del Torneig.

INSCRIPCIÓ DE JUGADORS/ES


Es poden inscriure jugadors/es fins abans de començar el 1r partit de la 2ª fase de cada categoria. L'inici de la 2ª fase, està determinat pel pla de competició de cada categoria, que es pot trobar explicat en el corresponent apartat del blog del torneig.

Per la correcta inscripció de jugadors/es, s'haurà de presentar la fulla individual amb fotocòpia del DNI, targeta sanitària i la acceptació o renuncia de l'assegurança del torneig, signada obligatòriament pel jugador/a o tutor/a del/la menor. 


FONS RECUPERABLE

L’import del fons recuperable s’ha d’abonar obligatòriament per totes les categories. D’aquest fons seran deduïdes totes les sancions que el Comitè de Competició imposi als jugadors, entrenadors, delegats i a qualsevol persona, que malgrat no estar inscrita, estigui en la zona de banqueta del equip o sigui identificable amb ell, mitjançant elements clarament visibles (samarretes, xandalls, etc.). La xifra resultant a favor de l’equip, si n’hi ha, serà retornada desprès del repartiment de trofeus, que s’efectuarà una vegada hagi acabat la final del torneig.

El fons recuperable haurà de ser recollit pel delegat o el capità de l’equip, si per motius justificables, no pogués ser recollit per ells, podran autoritzar a qualsevol altra persona a que ho faci. L’autorització haurà de ser sempre per escrit i signada en original i haurà d’indicar, com a mínim, el nom i DNI del delegat i el nom i DNI de la persona autoritzada i aquesta, també haurà de signar l’autorització en original.

SANCIONS

Hi haurà dos tipus de sancions: sancions directes, que són les que estan recollides en aquest apartat, i sancions dictades pel Comitè del Torneig, que la seva imputació als jugadors o equips, vindrà dictaminada pel tipus dels fets ocorreguts i la seves repercussions.
Totes les sancions que siguin de caràcter econòmic seran restades del Fons Recuperable de cada equip.


DURANT EL TRANSCURS DEL PARTIT.

1. 1a. Targeta groga = Advertència.
2. 2a. Targeta groga = Targeta vermella =  Expulsió i 2 minuts sense substitució
3. Targeta vermella directa per mans = Expulsió i 2 minuts sense substitució
4. Targeta vermella directa* = Expulsió i dos minuts sense substitució, més un partit de suspensió, més possible sanció del Comitè del Torneig.

*Si la targeta vermella directa, és considerada GREU en l’acta del partit per motius com desconsideració a l’àrbitre, a la taula de control, a un contrari o al públic; L’expulsió podrà ser per la resta del torneig o properes edicions, depenent de la resolució final del comitè del torneig.

 SANCIONS ECONOMIQUES I DEL COMITÈ DEL TORNEIG:
  
1. Per cada Targeta groga (deu primeres, per equip) = 1 €
2. Per cada Targeta groga (següents a les deu primeres, per equip) = 2 €
3. Per cada Targeta vermella =  3 €
4. Per cada Targeta vermella directa = 10 €
5. Per no portar el número llegible i visible a la samarreta o al pantaló =3 €
6. Per no presentar-se a jugar un partit = 30 €, més sanció del Comitè del Torneig.
7. Per no presentar-se a jugar, per segona vegada, un partit=pèrdua del fons recuperable, més exclusió de l’equip del Torneig, més sanció del Comitè del Torneig.
8. Per no presentar-se a jugar els partits de la fase final = pèrdua del partit; més pèrdua del fons recuperable; més sanció del Comitè del Torneig.
9. Per fer un ús incorrecte o provocar desperfectes en els vestidors o instal·lacions hi haurà pèrdua del fons recuperable; més sanció del Comitè del Torneig; més comunicació a l’Ajuntament de totes les persones que formin part de l’equip, per que efectuí les actuacions que cregui convenients.
10. Per no reposició del total del fons recuperable, esgotat per sancions, en les 24 hores anteriors a jugar un partit = exclusió de l’equip del Torneig; més exclusió per propers torneigs, dels seus integrants, durant un període de 2 anys, i no acceptació del seu retorn a participar fins que hagin saldat el seu deute, de forma conjunta, amb el Torneig; més sanció del Comitè del torneig.
11. En el cas que, una vegada acabat el Torneig, i per sancions del Comitè del Torneig, quedes un deute pendent amb el Torneig, per esgotament dels fons recuperable, el integrants de l’equip no podran tornar a participar en propers torneigs, fins a saldar el seu deute, de forma conjunta.
12. Tot equip que quedi exclòs del Torneig, per una decisió disciplinaria, perdrà tots els drets que li són contemplats en aquestes NORMES, així com per propers torneigs o activitats que s’organitzin sota el mateix anagrama, si així o dictamina el Comitè del Torneig.

TOTES LES SANCIONS EMESES PEL COMITÈ DEL TORNEIG ESTARAN PUBLICADES AL BLOG DEL TORNEIG: http://torneigestiu.blogspot.com.es/


** L’organització a través del seu comitè del torneig es reserva el dret de modificar aquest reglament, prèvia comunicació als equips.